+48 22 827 72 41 wew. 265 uce@chopin.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Kursach konsultacyjnych dla kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021

Informacja – Kursy konsultacyjne

Karta zgłoszeniowa -Kursy konsultacyjne

Badania audio­me­trycz­ne dla kan­dy­da­tów na kie­ru­nek reży­se­ria dźwię­ku wyko­ny­wa­ne są w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC

Badania pro­wa­dzo­ne są w dniach: 24 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 8 czerwca   2020 roku w godzi­nach 09:00–15:00 (daty mogą ulec zmia­nie!).

Badanie jest bez­płat­ne i trwa ok. 40 minut.

Termin bada­nia nale­ży uzgod­nić tele­fo­nicz­nie pod nume­rem (22) 2789 283 (Dziekanat Wydziału Reżyserii Dźwięku).

Zapisy pro­wa­dzo­ne są codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku.

Prosimy o przy­by­cie ok. 10 minut przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem. W cią­gu doby poprze­dza­ją­cej bada­nie nale­ży uni­kać eks­po­zy­cji na gło­śne dźwię­ki (rów­nież muzycz­ne). Wymagany jest dobry ogól­ny stan zdro­wia – nie­któ­re dole­gli­wo­ści lub przyj­mo­wa­ne leki mogą wpły­nąć nega­tyw­nie na wyni­ki bada­nia. Osoby, któ­re w prze­szło­ści mia­ły już wyko­ny­wa­ne bada­nia audio­me­trycz­ne pro­szo­ne są o zabra­nie wyni­ków ze sobą.

Zachęcamy do sko­rzy­sta­nia z wcze­śniej­szych ter­mi­nów.