+48 22 827 72 41 wew. 265 uce@chopin.edu.pl

RADY PEDAGOGICZNE

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. Analiza dzieła muzycznego – jak „szkiełko i oko” wspiera poznanie, uczenie się i interpretację muzyki- szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności w szkołach I i II stopnia.

Wskazanie metod pracy wzbogacających praktykę instrumentalną  wiedzą i umiejętnościami z teorii muzyki. Zwiększenie skuteczności uczenia się i zapamiętywania oraz świadomości interpretacji. Wykład ilustrowany  est przykładami muzycznymi, pochodzącymi z repertuaru uczniów ( różne instrumenty, literatura muzyczna od baroku po wiek XX)

prowadzenie: dr Grażyna Draus

 1. Trema , presja , stres sceniczny – oswój emocje, pokonaj ograniczenia – do wyboru: formuła dla nauczycieli lub uczniów szkół artystycznych.

Celem szkolenia jest wskazanie drogi do budowania odporności psychicznej, będącej warunkiem satysfakcjonujących występów estradowych i czerpania radości z publicznego wykonywania muzyki. Uczestnicy poznają mechanizmy powstawania tremy, analizują indywidualne reakcje mentalne i fizyczne pojawiające się w sytuacji stresowej, poznają techniki kontrolowania emocji. Praktyczne wskazówki do własnej pracy,  ćwiczenia mentalne i oddechowe pomocne w niwelowaniu tremy i stresu scenicznego.

prowadzenie: dr Grażyna Draus

 1. Neurodydaktyka – jak uczyć się w zgodzie z naturą mózgu- szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności.

Wykład dotyczący najnowszych osiągnięć nauki dotyczących natury uczenia się. Wykład wskazuje efektywne metody nauczania i uczenia się, które można zastosować zarówno w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, jak i muzycznych.

prowadzenie: dr Grażyna Draus

 1. Motywacja w pracy nauczyciela i strategie osiągania celów – szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności

Celem szkolenia jest dostarczenie istotnych informacji dotyczących motywacji, jej cech, możliwości wpływania na edukację uczniów i najlepszych narzędzi pozwalających osiągnąć optymalny poziom ich  zaangażowania. Porusza kwestię relacji pomiędzy nauczycielami a uczniami, które w istotny sposób wpływają na osiągnięcie sukcesów bądź zniechęcenie  do nauki.

prowadzenie: dr Grażyna Draus

 1. Rola autorytetu – relacja Mistrz i Uczeń w szkole artystycznej

(Psychologiczne i pedagogiczne warunki pełnienia roli nauczyciela autorytet pedagoga – artysty, relacja mistrz – uczeń w kształceniu artystycznym,  potrzeby psychologiczne i pedagogiczne uczniów)

prowadzenie:  zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

 1. Praca dydaktyczno- wychowawcza w szkole muzycznej w zależności od psychologicznej sylwetki ucznia.

(Rozpoznanie sylwetki psychologicznej ucznia, koncepcje typów osobowości, analiza przypadków edukacyjnych, wymiana doświadczeń pedagogicznych)

prowadzenie: prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

 1. Osobowość nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania

(Dojrzałość nauczyciela a praca dydaktyczno-wychowawcza, koncepcja rozwoju osobowości nauczyciela)

prowadzenie: zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

 1. Inteligencja emocjonalna – jak zarządzać emocjami i stresem

(Jak korzystać z inteligencji emocjonalnej, znaczenie, odczytywanie, odróżnianie i mechanizmy powstawania emocji, świadome wpływanie na emocje)

prowadzenie : Emilia Lipka

 1. Warsztaty pamięci muzycznej- do wyboru : formuła dla nauczycieli wszystkich specjalności oraz/lub dla uczniów (szkoły muzyczne I i II stopnia)

Warsztaty pamięci muzycznej łączą wiedzę z praktyką. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje mózg człowieka i określą swoje preferencje sensoryczne, poznają także podstawowe mechanizmy zapamiętywania. Będą mieli okazję zastanowić się jak ma się „pamięć” do „pamięci muzycznej”, otrzymają również wskazówki jak ćwiczyć pamięć i koncentrację oraz jak wykorzystać ogólną wiedzę w uczeniu się i nauczaniu muzyki. Teorię można będzie sprawdzić w praktyce- zajęcia mają charakter wykładu połączonego z ćwiczeniami. W zależności od zapotrzebowania w ostatnim module możliwe są również pokazowe zajęcia z uczniami.

prowadzenie : dr Grażyna Draus

 1. Komunikacja pokoleniowa – jak porozumieć się z uczniem i jego rodzicem

(Wyzwania pedagogiczne XXI w., rola komunikacji nauczyciel-uczeń-rodzic, stawianie i egzekwowanie wymagań edukacyjnych, konstruktywna informacja zwrotna, techniki komunikacyjne we współczesnej szkole)

prowadzenie: Magdalena Zalewska

 1. Praca z uczniem zdolnym – diagnoza, wsparcie, motywacja

Uczeń zdolny szanse i zagrożenia, indywidualne cele pracy, definicje sukcesu i porażki, rola motywacji, dobór programu kształcenia, sukces i porażka a emocje

prowadzenie: Emilia Lipka

 1. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów czyli pozytywna moc sytuacji trudnych

Źródła i rodzaje konfliktów, etapy rozwiązywania konfliktów, rola współpracy nauczyciel -uczeń-rodzic, skuteczna komunikacja

prowadzenie: Magdalena Zalewska

 1. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji a szkolna rzeczywistość. Diagnoza, wsparcie, prewencja.

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie złożonych problemów, które dotyczą wybranych zaburzeń dzieci i młodzieży kształcących się w szkolnictwie muzycznym. Młodzi muzycy, ze względu na swoją dużą wrażliwość, ale również problemy rzeczywistości są szczególnie narażeni na grupę zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Omówione będę zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia odżywiania. Zarysowane będą sposoby ich diagnozowania, metody pracy oraz możliwe sposoby zapobiegania.

prowadzenie: dr Jakub Hutek

 1. Psychologiczne pułapki oceniania szkolnego.

Przedmiotem szkolenia są wielowymiarowe problemy związane z ewaluacją osiągnięć uczniów w szkolnictwie muzycznym. Ocenianie jest trudnym i złożonym procesem, w którym należy brać pod uwagę szereg czynników. Podczas szkolenia omawiane jest ocenianie sumujące i kształtujące, wąsko-dydaktyczne oraz społeczno-wychowawcze. Istotne wątki dotyczą również pułapek, jakie czyhają na nauczycieli, a wynikają one z uwarunkowań osobowościowych podmiotu oceniającego.

prowadzenie: dr Jakub Hutek 

 1. Przemiany współczesnej rodziny i dysfunkcjonalność. Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej.

Tematem szkolenia jest przedstawienie problemów, wynikających z przemian w rodzinie współczesnej. Pojawiają się liczne dysfunkcje, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój osobowościowy i artystyczny młodego muzyka. Pilną potrzebą jest, aby pedagodzy-muzycy potrafili rozpoznać nieprawidłowości wynikające z dysfunkcjonalności rodziny. Zauważenie problemów dziecka może przyczynić się do zatrzymania eskalacji dysfunkcji, która paraliżuje ucznia w procesie kształcenia.

prowadzenie: dr Jakub Hutek 

 1. Postawy rodzicielskie i style wychowania a rozwój młodego muzyka.

Postawy rodzicielskie wpływają na kształtowanie się osobowości młodego muzyka. Niewłaściwe relacje wprowadzają dysharmonię rozwojową i powodują w tym wymiarze głębokie aberracje. Właściwe postawy i style wychowania sprzyjają pożądanej relacji dziecko-rodzice-nauczyciel i są rzetelną podwaliną pod holistyczny rozwój młodego muzyka.

prowadzenie: dr Jakub Hutek 

 1. Konsultacje metodyczne i lekcje pokazowe w wybranej specjalności z poszczególnych grup instrumentów prowadzone przez wybitnych pedagogów – pracowników UMFC.

 

 • Instrumenty smyczkowe
 • Instrumenty klawiszowe
 • Instrumenty dęte drewniane
 • Instrumenty dęte blaszane
 • Instrumenty perkusyjne
 • Instrumenty szarpane