Szkolenia na życzenie (dla rad pedagogicznych)

ROK SZKOLNY 2020/2021
Szkolenia odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w siedzibie danej szkoły lub placówki
Koszt szkolenia:
szkolenie dwumodułowe - 4 godziny dydaktyczne - wersja zdalna 1200 zł, wersja stacjonarna 1800 zł
szkolenie trzymodułowe - 6 godzin dydaktycznych - wersja zdalna 1400 zł, wersja stacjonarna 2000 zł

Prowadzenie: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

Rola autorytetu – relacja Mistrz i Uczeń w szkole artystycznej
Psychologiczne i pedagogiczne warunki pełnienia roli nauczyciela autorytet pedagoga – artysty, relacja mistrz – uczeń w kształceniu artystycznym,  potrzeby psychologiczne i pedagogiczne uczniów)

Praca dydaktyczno- wychowawcza w szkole muzycznej w zależności od psychologicznej sylwetki ucznia.
Rozpoznanie sylwetki psychologicznej ucznia, koncepcje typów osobowości, analiza przypadków edukacyjnych, wymiana doświadczeń pedagogicznych)

Osobowość nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania
Dojrzałość nauczyciela a praca dydaktyczno-wychowawcza, koncepcja rozwoju osobowości nauczyciela

Prowadzenie: dr Grażyna Draus

Warsztaty pamięci muzycznej – dla nauczycieli wszystkich specjalności i/lub uczniów szkół  muzycznych  I i II st.
Warsztaty pamięci muzycznej łączą wiedzę z praktyką. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje mózg człowieka i określą swoje preferencje sensoryczne, poznają także podstawowe mechanizmy zapamiętywania. Będą mieli okazję zastanowić się jak ma się „pamięć” do „pamięci muzycznej”, otrzymają również wskazówki jak ćwiczyć pamięć oraz jak wykorzystać wiedzę ogólną w uczeniu się i nauczaniu muzyki. Teorię będzie można sprawdzić w praktyce, możliwe są również pokazowe zajęcia z uczniami.

Analiza dzieła muzycznego: graj by poznać, poznaj, by grać – jak „szkiełko i oko” wspiera uczenie się i interpretację muzyki - szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności
Celem szkolenia jest wskazanie nauczycielom metod pracy, wzbogacających praktykę instrumentalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu teorii muzyki, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność uczenia się i zapamiętywania muzyki oraz jej świadomą interpretację. Wykład ilustrowany jest przykładami muzycznymi, pochodzącymi z repertuaru uczniów (różne instrumenty, literatura muzyczna od baroku po wiek XX). Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich specjalności, w szczególności jednak adresowane jest do nauczycieli instrumentalistów pracujących w szkołach muzycznych I i II stopnia.

Trema, presja, stres sceniczny – oswój emocje, pokonaj ograniczenia – do wyboru:  szkolenie dla nauczycieli lub warsztaty dla uczniów szkół artystycznych
Celem zajęć jest wskazanie drogi do budowania odporności psychicznej, która jest warunkiem satysfakcjonujących występów estradowych (egzamin, przesłuchanie, konkurs, koncert), a co za tym idzie, czerpania radości z publicznego wykonywania muzyki. Uczestnicy poznają mechanizmy powstawania tremy, analizują indywidualne reakcje mentalne i fizyczne pojawiające się w sytuacji stresowej, następnie zaś poznają techniki kontrolowania napięć w ciele, a także niepożądanych myśli i emocji, utrudniających im swobodne funkcjonowanie na scenie. Trening wykorzystuje elementy psychologii sportu i mindfulness. Dostarcza praktycznych wskazówek do pracy własnej, proponuje ćwiczenia pomocne w niwelowaniu tremy i stresu scenicznego.

Motywacja w pracy nauczyciela i strategie osiągania celów – szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności
Szkolenie dostarcza nauczycielom informacji dotyczących motywacji, jej cech, możliwości wpływania na edukację uczniów i narzędzi pozwalających osiągnąć optymalny poziom ich zaangażowania. Porusza również kwestie relacji między nauczycielami a uczniami oraz roli rodziców w procesie edukacji, które w istotny sposób wpływają na osiąganie sukcesów bądź zniechęcenie uczniów do nauki. Zajęcia wzbogacone są o elementy coachingu, m. in. – budowanie i osiąganie indywidualnych celów.

Neurodydaktyka - jak uczyć się w zgodzie z naturą mózgu – szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności
Wykład, połączony z ciekawymi ćwiczeniami omawia najnowsze osiągnięcia nauki dotyczące natury i praw uczenia się, wskazuje efektywne metody nauczania i uczenia się, które można zastosować zarówno w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, jak i muzycznych.

Od formy do interpretacji – warsztaty dla nauczycieli pianistów pracujących w szkołach muzycznych I i II st.
Warsztaty interpretacji muzyki różnych epok, w których wzbogacenie wiedzy dotyczącej „dydaktycznych” form muzycznych, takich jak: preludium, fuga, sonata, rondo, wariacje, utwory dowolne, bezpośrednio przekłada się na ich wykonanie. Pracę z nutami i nagraniami uzupełniają informacje z zakresu podstaw wykonawstwa muzycznego.

Słuch harmoniczny – gimnastyka nie tylko dla ucha
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół pierwszego i drugiego stopnia. Wskazuje skuteczne metody rozwijania słuchu harmonicznego począwszy od wczesnego etapu edukacji muzycznej aż po ukończenie szkoły średniej. Proponowane ćwiczenia, w większości oparte na przykładach z literatury muzycznej obejmują następujące zagadnienia:
•  od interwału do akordu – percepcja interwałów harmonicznych, trójdźwięków, czterodźwięku septymowego i pięciodźwięku nonowego oraz trójdźwięków wzbogacanych dysonansem,
•  kształcenie poczucia tonalnego (Tonika i Dominanta, triada, akordy na stopniach pobocznych, progresja i modulacja),
•  kto z kim czyli percepcja relacji między akordami (metoda dążeń, następstwa w systemie dur-moll i poza nim),
•  zadania twórcze.

Słuch linearny i pamięć muzyczna  
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół pierwszego i drugiego stopnia. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli Kształcenia słuchu. Wykład poruszający problematykę rozwijania słuchu linearnego połączony jest z prezentacją praktycznych ćwiczeń opartych na literaturze muzycznej różnych epok, pomocnych w kształceniu smart listening (inteligentnego słuchania) – podstawy rozumienia praw muzyki, a tym samym zapisu dyktand melodycznych jedno-i wielogłosowych, a także dyktand pamięciowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają skuteczne, zarówno tradycyjne, jak i niekonwencjonalne metody pracy z uczniami na różnym poziomie zaawansowania, będą mogli także skonfrontować własne doświadczenia i rozwiązania metodyczne z propozycjami przedstawionymi podczas szkolenia. Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia:
•  słuch linearny – predyspozycje i co dalej?
•  od szczegółu do ogółu – element, motyw, wzór
•  od ogółu do szczegółu – forma, tonalność
•  jednogłos – dwugłos – wielogłos

Czytanie nut głosem – jak być skutecznym. Od wyobrażenia do emisji.
Podczas szkolenia nauczyciele poznają metody pracy rozwijające wyobraźnię dźwiękową uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, a także stopniową korelację na drodze znak-dźwięk, tonalność i atonalność w połączeniu z emisją i kontrolą brzmienia. Prezentowane ćwiczenia i fragmenty literatury muzycznej wszystkich epok, przeznaczone do czytania głosem, uwzględniają rozmaite trudności, z którymi borykają się uczniowie na różnych poziomach edukacji. Proponowane metody dydaktyczne wykorzystują wielozmysłowe kojarzenie wysokości dźwięków i ich wzajemnych relacji, pozwalają także dostrzec uczniom prawa epoki i stylu muzycznego, czyniąc z solfeżu ważny element nauczania muzyki.

Słuch rytmiczny – od symetrii do swobody
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół pierwszego i drugiego stopnia. Poświęcone jest metodyce kształcenia słuchu rytmicznego – zarówno percepcji rytmu słyszanego i jego zapisowi, jak i czytania przebiegów rytmicznych. Podczas szkolenia, które ma charakter warsztatu, poruszane będą następujące zagadnienia:
•  puls, metrum, mocne części taktu,
•  „na raz” czy od przedtaktu,
•  grupy rytmiczne, synkopy, łuki,
•  zmiany metrum,
•  zabawy twórcze.

Muzyka XX wieku na zajęciach kształcenia słuchu  
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Poświęcone jest możliwościom wykorzystania muzyki XX wieku, która traktowana jako trudna i nieprzystępna, bardzo rzadko jest wybierana jako materiał dydaktyczny. Tymczasem w istotny sposób rozwija umiejętności i wyobraźnię dźwiękową uczniów, jednocześnie wprowadzając ich w świat wybitnych dzieł klasyków współczesności, takich jak m. in. A. Berg, B. Bartók, I. Strawiński, O. Messiaen, G. Ligeti, A. Pärt, W. Lutosławski, K. Penderecki, a także A. Piazzola czy C. Jobim. Podczas szkolenia omówione są pokrótce najistotniejsze przemiany języka dźwiękowego muzyki XX wieku, następnie zaś prezentowane są interesujące przykłady z wartościowej literatury poszerzające percepcję uczniów w zakresie interwaliki i melodyki, harmoniki, rytmiki, artykulacji i słyszenia barwowego. Przykłady te mogą służyć również jako inspiracja do twórczych działań uczniów – zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Wyzwania współczesnej edukacji: uczeń wysoko wrażliwy, uczeń  z zespołem Aspergera, iPokolenie – relacje, komunikacja, funkcjonowanie, metody pracy – Szkolenie dla nauczycieli wszystkich specjalności nowość – dostępne od II semestru

Dziecko i nastolatek w szkole muzycznej – jak wspierać mądrze – Szkolenie dla rodziców nowość – dostępne od II semestru

Prowadzenie: dr Jakub Hutek

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji a szkolna rzeczywistość. Diagnoza, wsparcie, prewencja.
Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie złożonych problemów, które dotyczą wybranych zaburzeń dzieci i młodzieży kształcących się w szkolnictwie muzycznym. Młodzi muzycy, ze względu na swoją dużą wrażliwość, ale również problemy rzeczywistości są szczególnie narażeni na grupę zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Omówione będę zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia odżywiania. Zarysowane będą sposoby ich diagnozowania, metody pracy oraz możliwe sposoby zapobiegania.

Psychologiczne pułapki oceniania szkolnego.
Przedmiotem szkolenia są wielowymiarowe problemy związane z ocenianiem osiągnięć uczniów w szkolnictwie muzycznym. Ocenianie jest trudnym i złożonym procesem, w którym należy brać pod uwagę szereg czynników. Podczas szkolenia omawiane jest ocenianie sumujące i kształtujące, wąsko-dydaktyczne oraz społeczno-wychowawcze. Istotne wątki dotyczą również pułapek, jakie czyhają na nauczycieli, a wynikają one z uwarunkowań osobowościowych podmiotu oceniającego.

Przemiany współczesnej rodziny i dysfunkcjonalność. Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej.
Tematem szkolenia jest przedstawienie problemów, wynikających z przemian w rodzinie współczesnej. Pojawiają się liczne dysfunkcje, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój osobowościowy i artystyczny młodego muzyka. Pilną potrzebą jest, aby pedagodzy-muzycy potrafili rozpoznać nieprawidłowości wynikające z dysfunkcjonalności rodziny. Zauważenie problemów dziecka może przyczynić się do zatrzymania eskalacji dysfunkcji, która paraliżuje ucznia w procesie kształcenia.

Postawy rodzicielskie i style wychowania a rozwój młodego muzyka.
Postawy rodzicielskie wpływają na kształtowanie się osobowości młodego muzyka. Niewłaściwe relacje wprowadzają dysharmonię rozwojową i powodują w tym wymiarze głębokie aberracje. Właściwe postawy i style wychowania sprzyjają pożądanej relacji dziecko-rodzice-nauczyciel i są rzetelną podwaliną pod holistyczny rozwój młodego muzyka.

Prowadzenie: dr Joanna Kaniewska-Eröd

Trening ruchowo-mentalny i fizjologia muzyki nowość
Sprawność fizyczna i mentalna odgrywa w życiu codziennym muzyka ogromną rolę. Kreacja artystyczna  wymaga bowiem integracji kilku płaszczyzn, m.in. emocjonalnej, duchowej, intelektualnej, czy ruchowej, które ściśle ze sobą współpracują i przyczyniają się do autentyczności osobistej wypowiedzi. Trening ruchowo-mentalny FIVE dynamics to metoda bazująca na mindfulness, łącząca w sobie ważne dla muzyków elementy aktywności psychofizycznej, które dopełniają się między sobą i prowadzą do szeroko pojętego rozwoju świadomości ciała i umysłu. Celem treningu jest odkrywanie i umiejętne wykorzystywanie indywidualnego potencjału, oraz zachowanie entuzjazmu, zdrowia i energii w wykonywaniu zawodu muzyka.
Tematy w zakresie ruchowym:
•  aktywowanie energii
•  odprężenie
•  praca nad postawą
•  ruch i kondycja fizyczna
•  wyraz
Tematy w zakresie treningu mentalnego:
•  poczucie własnej wartości
•  Sympaticus & Parasympaticus
•  mental management
•  kompetencja sceniczna
•  siła autentyczności

Prowadzenie: Agnieszka Hejduk-Domańska

Autoprezentacja – warsztataty dla nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego
Słowa, zachowania, sygnały niewerbalne w procesie komunikacji
Przygotowanie prezentacji
Symulacja wystąpienia przed komisją
Konstruktywna informacja zwrotna

Jak budować wizerunek szkoły artystycznej
Refleksja na temat budowania marki
Omówienie  wybranych elementów kształtujących wizerunek
Ćwiczenia  służące budowie wizerunku szkoły

Prowadzenie: Piotr Dylewski

Podstawy edycji nut w darmowym programie MuseScore nowość
Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne opanowanie funkcji programu MuseScore niezbędnych do samodzielnego tworzenia i edytowania zapisu nutowego na komputerze. Omówione zostaną i utrwalone w formie ćwiczeń zagadnienia: począwszy od pierwszego zetknięcia się z programem, poprzez wprowadzanie nut i innych elementów zapisu, po formatowanie i przygotowanie do druku.

Excel – tworzenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych nowość
Uczestnicy szkolenia poznają oraz utrwalą w formie ćwiczeń podstawowe funkcje programu Excel, w tym: wprowadzanie, edycję i formatowanie danych, wykorzystanie prostych formuł obliczeniowych, tworzenie arkuszy dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Prowadzenie: Mariusz Tokarski

Od pomysłu do realizacji - jak przygotować zadania muzyczne do wykorzystania w zdalnym nauczaniu  nowość
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z: pozyskiwaniem muzyki z serwisów streamingowych, edycją dźwięku i zapisem plików dźwiękowych w darmowym edytorze dźwięku Audacity; tworzeniem prezentacji wykorzystujących elementy dźwiękowe i graficzne oraz zapisywaniem prezentacji w postaci plików wideo w programie MS PowerPoint; publikowaniem filmów w serwisie YouTube; tworzeniem i publikowaniem zadań na platformie Google Classroom.

Pozyskiwanie i edycja materiałów audio nowość
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczyciela z dostępnymi w Internecie źródłami materiałów  dźwiękowych, sposobami pozyskiwania materiałów dźwiękowych oraz edycji za pomocą ogólnodostępnych, nieodpłatnych programów. W trakcie szkolenia nauczyciele w praktyczny sposób będą mogli zdobyć wiedzę i udoskonalić umiejętności przydatne w pracy pedagogicznej.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

Finale – edytor nutowy; szkolenie dla początkujących nowość
Program Finale jest jednym z najpopularniejszych na świecie edytorów nut. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami pracy w tym programie – przede wszystkim z efektywnym korzystaniem z głównych funkcji przydatnych w pracy nauczyciela.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

Finale – edytor nutowy; szkolenie dla zaawansowanych nowość
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjami programu, a także tworzeniem muzyki i grafiki za pomocą tego programu. Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników znających podstawowe funkcje programu.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

PowerPoint – tworzenie prezentacji nowość
Celem szkolenia jest nauka efektywnego tworzenia prezentacji będących materiałami dydaktycznymi. Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się m.in. jak implementować elementy graficzne, dźwiękowe i filmowe oraz tworzyć interaktywne prezentacje.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

Prowadzenie: Joanna Mońko

Procedury antycovidowe dla pracowników szkół artystycznych nowość
Procedury antycovidowe w praktyce. Celem szkolenia jest przedstawienie jak do codziennego życia szkoły wprowadzić wytyczne GIS, MEN i MZ. W programie szkolenia - najważniejsze procedury dla pracowników administracji i obsługi oraz dla pionu edukacyjnego. Wzory procedur wraz z omówieniem.

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników szkół artystycznych (współprowadzący Tomasz Kościelniak) nowość
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej pracodawca ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową a o wdrożonych procedurach i zabezpieczeniach ma powiadomić pracowników. W programie szkolenia – obowiązujące przepisy p.poż., zasady ewakuacji oraz Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego placówki.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla pracowników szkół artystycznych (współprowadzący Tomasz Kościelniak) nowość
Zgodnie z art. 209 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w swoim zakładzie pracy. W programie szkolenia – podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, łańcuch przeżycia, ćwiczenia praktyczne z resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Konsultacje metodyczne i lekcje pokazowe w wybranej specjalności z poszczególnych grup instrumentów prowadzone przez wybitnych pedagogów UMFC
Konsultacje są realizowane na podstawie wcześniejszego uzgodnienia szczegółów szkolenia pomiędzy zamawiającym i Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym