dr Jakub Hutek

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji a szkolna rzeczywistość. Diagnoza, wsparcie, prewencja.

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie złożonych problemów, które dotyczą wybranych zaburzeń dzieci i młodzieży kształcących się w szkolnictwie muzycznym. Młodzi muzycy, ze względu na swoją dużą wrażliwość, ale również problemy rzeczywistości są szczególnie narażeni na grupę zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Omówione będę zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia odżywiania. Zarysowane będą sposoby ich diagnozowania, metody pracy oraz możliwe sposoby zapobiegania.

Psychologiczne pułapki oceniania szkolnego.

Przedmiotem szkolenia są wielowymiarowe problemy związane z ocenianiem osiągnięć uczniów w szkolnictwie muzycznym. Ocenianie jest trudnym i złożonym procesem, w którym należy brać pod uwagę szereg czynników. Podczas szkolenia omawiane jest ocenianie sumujące i kształtujące, wąsko-dydaktyczne oraz społeczno-wychowawcze. Istotne wątki dotyczą również pułapek, jakie czyhają na nauczycieli, a wynikają one z uwarunkowań osobowościowych podmiotu oceniającego.

Przemiany współczesnej rodziny i dysfunkcjonalność. Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej.

Tematem szkolenia jest przedstawienie problemów, wynikających z przemian w rodzinie współczesnej. Pojawiają się liczne dysfunkcje, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój osobowościowy i artystyczny młodego muzyka. Pilną potrzebą jest, aby pedagodzy-muzycy potrafili rozpoznać nieprawidłowości wynikające z dysfunkcjonalności rodziny. Zauważenie problemów dziecka może przyczynić się do zatrzymania eskalacji dysfunkcji, która paraliżuje ucznia w procesie kształcenia.

Postawy rodzicielskie i style wychowania a rozwój młodego muzyka.

Postawy rodzicielskie wpływają na kształtowanie się osobowości młodego muzyka. Niewłaściwe relacje wprowadzają dysharmonię rozwojową i powodują w tym wymiarze głębokie aberracje. Właściwe postawy i style wychowania sprzyjają pożądanej relacji dziecko-rodzice-nauczyciel i są rzetelną podwaliną pod holistyczny rozwój młodego muzyka.