dr Grażyna Draus

Szkolenia dla nauczycieli wszystkich specjalności (tematyka ogólna):

Neurodydaktyka - jak uczyć się w zgodzie z naturą mózgu

Szkolenie podejmuje problematykę natury uczenia się i nauczania, prezentując aktualne osiągnięcia nauki w tej dziedzinie. Przedstawia prawa i naturalne dla mózgu mechanizmy, pozwalające zdobywać wiedzę łatwiej i efektywniej, wskazuje skuteczne metody nauczania i uczenia się, które można zastosować w dydaktyce i autodydaktyce. Wskazuje także różnice między „tradycyjnym” a opartym na neurodydaktycesystemie kształcenia.

Motywacja w pracy nauczyciela

Szkolenie dostarcza nauczycielom informacji dotyczących motywacji, jej cech, możliwości wpływania na edukację uczniów i narzędzi pozwalających osiągnąć optymalny poziom ich zaangażowania. Porusza również kwestie relacji między nauczycielami a uczniami oraz roli rodziców w procesie edukacji, które w istotny sposób wpływają na osiąganie sukcesów bądź zniechęcenie uczniów do nauki. Zajęcia wskazują również metody automotywacji i budowania własnego sukcesu.

Zarządzanie własnym rozwojem

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, jak również dla pozostałych nauczycieli, którzy chcą aktywnie prowadzić swoją karierę zawodową. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe modele przebiegu kariery nauczyciela, ewolucję kompetencji nauczyciela, a także warunki konieczne rozwoju zawodowego i osobistego. Dokonają analizy własnego potencjału, zapoznają się z koncepcją stylów myślenia i działania. Poruszone zostaną kwestie rozwijania własnej sprawczości (strategie osiągania celów) oraz rozpoznawania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Stres – jak budować odporność psychologiczną i cieszyć się życiem

Szkolenie ma charakter warsztatu – wiedza i praktyka idą tu w parze. Przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcą zniwelować odczuwanie stresu w życiu osobistym i zawodowym oraz poprawić jego jakość. Omówiona zostanie fizjologiczna i psychologiczna natura stresu, a także odporność psychologiczna jako cecha i umiejętność. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi strategiami radzenia sobie ze stresem pracując nad samooceną, analizując własny styl życia oraz mindset. Dowiadują się jak radzić sobie z negatywnymi myślami, porażką i krytyką; poznają także skuteczne metody relaksacji i niwelowania zbędnych napięć.

Wyzwania współczesnej edukacji: pokolenie „Snowflakes”, uczeń wysoko wrażliwy – komunikacja, funkcjonowanie, metody pracy

Szkolenie jest odpowiedzią na istotny problem, coraz silniej zaznaczający się w polskiej edukacji – obecność i funkcjonowanie w szkole uczniów WW (wysoko wrażliwych). Wykład wyposaży uczestników w niezbędną wiedzę dotyczącą idiomu wysokiej wrażliwości, co pozwoli rozpoznać i zrozumieć uczniów WW oraz ich sposób funkcjonowania w warunkach szkolnych. Nauczyciele otrzymają również praktyczne wskazówki w zakresie postępowania, komunikowania się z dzieckiem WW oraz pomocy w zakresie jego nauki.

Sztuka uczenia się i planowania nauki – kluczowe kompetencje ucznia

Umiejętność uczenia się i planowania nauki to nie tylko warunek efektywności ucznia, ale i ścieżka do jego sukcesu edukacyjnego. Rozwijanie u uczniów tychże umiejętności jest jednym z obowiązków nauczyciela XXI wieku. Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu natury uczenia się i indywidualnych preferencji, podstawowych mechanizmów zapamiętywania i skutecznych mnemotechnik, a także tworzenia warunków sprzyjających nauce i planowania własnej pracy. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia mogą być przydatne także samym uczestnikom szkolenia, a wdrożenie i praktykowanie poznanych metod z pewnością usprawni ich wszelkie działania, podnosząc ich skuteczność i wpływając na poczucie osobistej i zawodowej satysfakcji.

 

Szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla nauczycieli wszystkich specjalności:

Warsztaty pamięci muzycznej – do wyboru: dla nauczycieli oraz/ lub dla uczniów (szkoły muzyczne  I i II st.)

Warsztaty pamięci muzycznej łączą wiedzę z praktyką. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak funkcjonuje mózg człowieka i określą swoje preferencje sensoryczne, poznają także podstawowe mechanizmy zapamiętywania. Będą mieli okazję zastanowić się jak ma się „pamięć” do „pamięci muzycznej”, otrzymają również wskazówki jak ćwiczyć pamięć oraz jak wykorzystać wiedzę ogólną w uczeniu się i nauczaniu muzyki. Teorię będzie można sprawdzić w praktyce, w trybie stacjonarnym możliwe są również pokazowe zajęcia z uczniami.

Analiza dzieła muzycznego: graj by poznać, poznaj, by grać – jak „szkiełko i oko” wspiera uczenie się i interpretację muzyki

Celem szkolenia jest wskazanie nauczycielom metod pracy, wzbogacających praktykę instrumentalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu teorii muzyki, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność uczenia się i zapamiętywania muzyki oraz jej świadomą interpretację. Wykład ilustrowany jest przykładami muzycznymi, pochodzącymi z repertuaru uczniów (różne instrumenty, literatura muzyczna od baroku po wiek XX). Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich specjalności, w szczególności jednak adresowane jest do nauczycieli instrumentalistów pracujących w szkołach muzycznych I i II stopnia.

Trema, presja, stres sceniczny – oswój emocje, pokonaj ograniczenia

Celem zajęć jest wskazanie drogi do budowania odporności psychicznej, która jest warunkiem satysfakcjonujących występów estradowych (egzamin, przesłuchanie, konkurs, koncert), a co za tym idzie, czerpania radości z publicznego wykonywania muzyki. Uczestnicy poznają mechanizmy powstawania tremy, analizują indywidualne reakcje mentalne i fizyczne pojawiające się w sytuacji stresowej, następnie zaś poznają techniki kontrolowania napięć w ciele, a także niepożądanych myśli i emocji, utrudniających im swobodne funkcjonowanie na scenie i poza nią. Trening wykorzystuje elementy psychologii sportu i mindfulness. Dostarcza praktycznych wskazówek do pracy własnej, proponuje ćwiczenia pomocne w niwelowaniu tremy i stresu, zarówno scenicznego, jak i występującego w codziennym życiu.

Od formy do interpretacji – warsztaty dla nauczycieli pianistów (szkoły  muzyczne I i II st.)

Warsztaty interpretacji muzyki różnych epok, w których wzbogacenie wiedzy dotyczącej „dydaktycznych” form muzycznych, takich jak: preludium, fuga, sonata, rondo, wariacje, utwory dowolne, bezpośrednio przekłada się na ich przyswajanie i wykonanie. Pracę z nutami i nagraniami uzupełniają informacje z zakresu podstaw wykonawstwa muzycznego.

 

Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych: Kształcenia słuchu i Harmonii (szkoły muzyczne I i II stopnia):

Słuch linearny i pamięć muzyczna – metodyka pisania dyktand

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół pierwszego i drugiego stopnia. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli Kształcenia słuchu. Wykład poruszający problematykę rozwijania słuchu linearnego połączony jest z prezentacją praktycznych ćwiczeń opartych na literaturze muzycznej różnych epok, pomocnych w kształceniu smart listening (inteligentnego słuchania) – podstawy rozumienia praw muzyki, a tym samym zapisu dyktand melodycznych jedno-i wielogłosowych, a także dyktand pamięciowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają skuteczne, zarówno tradycyjne, jak i niekonwencjonalne metody pracy z uczniami na różnym poziomie zaawansowania, będą mogli także skonfrontować własne doświadczenia i rozwiązania metodyczne z propozycjami przedstawionymi podczas szkolenia. Podczas szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia:

 • słuch linearny – predyspozycje i co dalej?
 • od szczegółu do ogółu – element, motyw, wzór
 • od ogółu do szczegółu – forma, tonalność
 • jednogłos – dwugłos – wielogłos

Kształcenie słuchu harmonicznego krok po kroku

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Wskazuje skuteczne metody rozwijania słuchu harmonicznego począwszy od wczesnego etapu edukacji muzycznej aż po ukończenie szkoły średniej. Proponowane ćwiczenia, w większości oparte na przykładach z literatury muzycznej obejmują następujące zagadnienia:

 • od interwału do akordu – percepcja interwałów harmonicznych, trójdźwięków, czterodźwięku septymowego i pięciodźwięku nonowego oraz trójdźwięków wzbogacanych dysonansem,
 • kształcenie poczucia tonalnego (Tonika i Dominanta, triada, akordy na stopniach pobocznych, progresja i modulacja),
 • kto z kim czyli percepcja relacji między akordami (metoda dążeń, następstwa w systemie dur-moll i poza nim),
 • zadania twórcze.

Słuch rytmiczny – od symetrii do swobody

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Poświęcone jest metodyce kształcenia słuchu rytmicznego – zarówno percepcji rytmu słyszanego i jego zapisowi, jak i czytania przebiegów rytmicznych. Podczas szkolenia, które ma charakter warsztatu, poruszane będą następujące zagadnienia:

 • puls, metrum, mocne części taktu,
 • „na raz” czy od przedtaktu,
 • grupy rytmiczne, synkopy, łuki,
 • zmiany metrum,
 • zabawy twórcze.

Czytanie nut głosem – jak być skutecznym. Od wyobrażenia do emisji

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Podczas szkolenia nauczyciele poznają metody pracy rozwijające wyobraźnię dźwiękową uczniów szkół muzycznych, a także stopniową korelację na drodze znak-dźwięk. Prezentowane ćwiczenia i fragmenty literatury muzycznej wszystkich epok, przeznaczone do czytania głosem, uwzględniają rozmaite trudności, z którymi borykają się uczniowie. Proponowane metody wykorzystują wielozmysłowe kojarzenie wysokości dźwięków i ich wzajemnych relacji, pozwalają także dostrzec uczniom prawa epoki i stylu muzycznego, czyniąc z solfeżu ważny element nauczania muzyki.

Muzyka XX wieku na zajęciach Kształcenia słuchu

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli kształcenia słuchu ze szkół I i II stopnia. Poświęcone jest możliwościom wykorzystania muzyki XX wieku, która traktowana jako trudna i nieprzystępna rzadko jest wybierana jako materiał dydaktyczny, tymczasem w istotny sposób rozwija umiejętności i wyobraźnię dźwiękową uczniów. Podczas szkolenia omówione są najistotniejsze przemiany języka dźwiękowego muzyki XX wieku, następnie prezentowane są przykłady z twórczości wybitnych kompozytorów, takich jak: A. Berg, B. Bartók, I. Strawiński, O. Messiaen, G. Ligeti, A. Pärt, W. Lutosławski, K. Penderecki i in. poszerzające percepcję uczniów w zakresie interwaliki, melodyki, harmoniki, rytmiki, artykulacji i słyszenia barwowego. Przykłady te mogą służyć również jako inspiracja do twórczych działań uczniów – zarówno indywidualnych, jak i grupowych